Assessment onderzoek in de beroepspraktijk

Training

Assessment onderzoek in de beroepspraktijk

A.Training voor Arbeid & Organisatie psychologen en HR functionarissen 

De training ‘Assessment onderzoek in de beroepspraktijk’ is voor twee categorieën deelnemers bestemd:

  

In de huidige arbeidsmarkt is er volop vraag naar talentvolle junior assessment psychologen. 

Gebleken is dat junior-psychologen bij Herfst & Partners, nadat zij in dienst zijn getreden, nog een intensief intern opleidingstraject dienen te doorlopen. 
Kennelijk sluit de master opleiding Arbeid & Organisatie Psychologie nog niet altijd voldoende aan bij hetgeen er in de praktijk op assessmentgebied aan kennis en vaardigheden wordt verlangd.

De training “Assessment onderzoek in de beroepspraktijk’ richt zich op het overbruggen van deze kloof.

Deelnemers met een HR achtergrond, zoals bijvoorbeeld HR adviseurs of trainers, die uit hoofde van hun functie, hetzij direct, hetzij indirect met assessment onderzoeken te maken hebben.

Deze doelgroep geeft regelmatig te kennen dat zij  meer inzicht willen verkrijgen in de verschillende manieren waarop het assessment onderzoek in de praktijk kan worden ingezet. Bovendien blijkt dat HR adviseurs en trainers graag meer kennis willen opdoen over de inhoudelijke aspecten van het assessment onderzoek en over hoe de rapporten over kandidaten dienen te worden geïnterpreteerd.

De training “Assessment onderzoek in de beroepspraktijk’ voorziet in deze kennisbehoeften.

B. Leerdoelen

Herfst & Partners biedt een Master Class aan, waarin deelnemers de gelegenheid krijgen om meer inzicht en know how op te doen over het uitvoeren van assessment onderzoeken in de praktijk.

Doelstelling bestaat eruit dat deelnemers na afloop van de training zich een aantal essentiële inzichten en basisvaardigheden hebben eigen gemaakt.

Meer concreet gesteld gaat het daarbij om de volgende leerdoelen:

 • Inzicht in de verschillende manieren waarop het assessment onderzoek in de praktijk kan worden ingezet.
 • Kennis over de inhoudelijke aspecten van het assessment onderzoek en over hoe assessment rapporten dienen te worden geïnterpreteerd.
 • Het interviewen van kandidaten in het kader van een assessment onderzoek.
 • Het samenstellen van een competentie- en/of ontwikkelingsgericht testprogramma.
 • Het afnemen van praktijksimulaties.
 • Het analyseren en interpreteren van interviewgegevens, testresultaten en gedragsobservaties.
 • Het nabespreken van assessment resultaten met een kandidaat.
 • Het opstellen van een assessment rapport, waarin uiteengezet wordt hoe het profiel van een (externe) kandidaat zich verhoudt tot een competentieprofiel, inclusief het formuleren van een geschiktheidsadvies inzake ontwikkelbaarheid.
 • Het opstellen van een assessment rapport gericht op de doorgroeimogelijkheden van interne kandidaten.  

 

C. Duur van de training en aanwezigheidsregistratie

De Master Class neemt in het totaal drie dagen in beslag. Er zal door Herfst & Partners een aanwezigheidsregistratie van de deelnemers worden bijgehouden. De Master Class zal worden afgesloten met een certificaat.

Voor de deelnemers die in het kader van (her) registratie van de titel Registerpsycholoog NIP / Arbeid & Organisatie in aanmerking willen komen voor PE-punten is vereist om na afloop van de training zowel een rapport als een paper op te stellen en bij Herfst & Partners in te leveren.

Na beoordeling en goedkeuring door Herfst & Partners zullen de door het NIP geaccrediteerde PE-punten worden toegevoegd in PE-online. 

D. Verplichte literatuur: ”De nieuwe assessmentgids”

Ter ondersteuning bij de Master Class krijgen de deelnemers ieder een exemplaar van ‘De nieuwe assessmentgids’ uitgereikt (auteur: Wim Bloemers).

Deze verplichte literatuur omvat 368 pagina’s.

 

E. Aantal deelnemers en tarief

De Master Class wordt aan minimaal 6 deelnemers en maximaal 8 deelnemers verstrekt. 

Het trainingstarief bedraagt € 1600,- per deelnemer (exclusief B.T.W.). 

Voor de deelnemers die PE punten behalen, geldt een tarief van €1850,- (exclusief B.T.W.).

F. Tijdschema van de training

Gedurende de trainingsdagen zal er een lunchpauze van een uur worden ingelast.

De ochtend- en middagprogramma’s zijn als volgt ingedeeld:

 

Dag 1 

9.30 uur – 12.30 uur

 • Ontvangst en kennismaking (30 min)
 • Achtergrondinformatie over assessment onderzoeken (1 uur)
 • Praktijkgerichte informatie over capaciteitentests, persoonlijkheidstests, interessetests en sensomotorische testinstrumenten (1,5 uur)

13.30 uur – 16.30 uur

 • Inzicht in verschillende interviewtechnieken (1 uur)
 • Oefenen met interviewtechnieken (2 uur)

Dag 2

9.30 uur – 12.30 uur

 • Inzicht in individuele praktijksimulaties (1 uur)
 • Oefenen met individuele praktijksimulaties (1 uur)
 • Evaluatie van de individuele praktijksimulaties (1 uur)

13.30 uur – 16.30 uur

 • Deelnemers voeren zelf een groepsopdracht uit (30 minuten)
 • Evaluatie van de groepsopdracht (30 minuten)
 • Deelnemers maken zelf een aantal testopdrachten (2 uur)

Dag 3 

9.30 uur – 12.30 uur

 • Inzicht in het analyseren en interpreteren van assessment resultaten aan de hand van een tweetal casussen (1,5 uur)
 • Deelnemers analyseren en interpreteren zelf assessment resultaten (30 minuten)
 • Deelnemers bereiden een nabespreking voor: hoe verhouden kwaliteiten en ontwikkelpunten zich tot het competentieprofiel (1 uur)

13.30 uur – 16.30 uur

 • Vaardigheden ten aanzien van het voeren van een nabespreking (30 minuten)
 • Deelnemers oefenen met het voeren van een nabespreking (1 uur)
 • Informatie over het opstellen van een assessment rapport (1 uur)
 • Eindevaluatie van de training (30 minuten)
    

G. Toetsing voor PE deelnemers

Deelnemers voor PE punten stellen na afloop van de Master Class een assessment rapport op, dat door Herfst & Partners zal worden nagekeken en beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

 

I. Beoordelingscriteria van het assessment rapport: 

a.   Is er sprake van een overzichtelijke en duidelijke structuur?

b.   Zijn de testresultaten op een juiste wijze geanalyseerd en geïnterpreteerd?

c.   Zijn de interviewgegevens en de testresultaten op een logische wijze met elkaar geïntegreerd, zodanig dat er sprake is van een samenhangende tekst?

d.   Zijn de conclusies op een heldere wijze in het rapport geformuleerd?

e.   Is er in het rapport een samenvatting opgenomen van talenten, kwaliteiten en ontwikkelpunten?

f.   Is de deelnemer in staat gebleken om een rapport te produceren, waaruit blijkt dat hij een meer dan oppervlakkig inzicht heeft verworven in de persoonlijkheid en de interesses van een kandidaat?

 

Voorts schrijven de deelnemers voor PE punten een paper van circa 5 pagina’s over:

 • De verschillende functies van het assessment onderzoek (selectie, ontwikkeling, potentieel bepaling, enz.).
 • Assessment instrumenten (capaciteitentests, persoonlijkheidsvragenlijsten, praktijksimulaties, nabespreking en rapportage).
 • Het afstemmen van het assessment programma op een functie- en competentieprofiel.
 • Persoonlijke visie op het assessment onderzoek, inclusief eventuele voorkeuren voor methodieken.
 • De assessment procedure dient conform de NIP code te worden uitgevoerd.

 

De paper kunnen deelnemers thuis maken en dienen zij, evenals het psychologisch rapport, uiterlijk binnen een maand ter beoordeling naar Herfst & Partners op te sturen. 

II. Beoordelingscriteria van de paper:

a.     De paper van de deelnemer getuigt van voldoende inzicht in de verschillende manieren waarop het assessment onderzoek in de praktijk kan worden ingezet. 

b.     De deelnemer bezit voldoende visie en kennis ten aanzien van de verschillende assessment instrumenten en methodieken.

c.     De deelnemer realiseert zich het belang van de NIP code ten aanzien van het uitvoeren van assessment onderzoeken.

 

H. Toekenning PE punten 

Voor de contacturen worden 3 x 7 = 21 PE punten toegekend.

Voor het bestuderen van de literatuur worden maximaal 21 PE punten toegekend.

Voor het schrijven van het psychologisch rapport (casus) worden 2 PE punten toegekend.

 

I. Trainingsdata

 • 19-1-2017 t/m 21-1-2017, Amsterdam
 • 16-3-2017 t/m 18-3-2017, Amsterdam
 • 11-5-2017 t/m 13-5-2017, Amsterdam
 • 14-9-2017 t/m 16-9-2017, Amsterdam
 • 9-11-2017 t/m 11-11-2017, Amsterdam

 

Workshop Talent en inzicht

Workshop: Talent & Inzicht

Take your first step to an inspiring career

Met welke talenten ga jij de strijd op de arbeidsmarkt aan?

Herfst & Partners biedt jou de workshop “Talent & inzicht” aan om je te helpen je goed voor te bereiden op de arbeidsmarkt en jouw kans op een baan te vergroten.

Laan van Nieuw Oost-Indie 25  
2593 BJ Den Haag

T  +31 (0)70 362 44 00

info@herfst-partners.com

Randstad 22 151
1316 BM  Almere

T  +31 (0)20 205 09 05

info@herfst-partners.com